This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้” โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ร่วมสมัครกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022) โดยสามารถสมัครและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และจะเปิดให้ยื่นชั่วโมงการทำงานและเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัคร เพื่อศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัคร เพื่อความถูกต้องในการสมัคร

 

[ หลักเกณฑ์การสมัคร ] 

 

[ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ] 

 

     
 

[ เข้าสู่ระบบสมัคร ] 

สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานที่เคยสมัครแล้วสามารถใช้ Username และ Password เดิมได้

 
     

  

 

กำหนดการรับสมัคร

 
 • การยื่นชั่วโมงการทำงานและเอกสารเข้าระบบ


  เปิดระบบให้ทุกสถานประกอบกิจการยื่นชั่วโมงการทำงานและยื่นเอกสารเข้าระบบ

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 

 • การส่งเอกสารฉบับจริง

  สถานประกอบกิจการที่ยื่นชั่วโมงการทำงานและยื่นเอกสารเข้าระบบแล้ว

  ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

  (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)

 • จัดส่งมาที่
       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
       อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2
       เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

       วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครกิจกรรม Zero Accident Campaign 2022)

 • ประกาศผลการสมัคร

  ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 

  ซึ่งหลังจากประกาศรายชื่อ หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาให้ทำหนังสือคัดค้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 24489111 ต่อ 505,510 , 061 4201373

  - คุณศุภชัย   แสงพวง

  - คุณรปานดา กริชณิรัตน์

  - คุณทนิตา    แก้วกัลยา

  อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

  

ระดับของการประกาศเกียรติคุณ

     
 

 

 

ระดับ Platinum 

สถานประกอบกิจการได้รับประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี

 

 

 

ระดับทอง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ 10,000,000 ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

 

ระดับเงิน

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ 3,000,000 – 9,999,999 ชั่วโมง

 

 

 

ระดับทองแดง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง

 

 

 

ระดับต้น

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง น้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง

     

 

 

การตรวจสอบสถานะการสมัครในระบบด้วยตนเอง

สถานประกอบกิจการเมื่อสมัครร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบิตเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ สามารถล็อคอินเพื่อตรวจสอบสถานะอนุมัติได้โดยการกดเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ที่แถบด้านซ้ายมือ หน้าจอจะแสดง “สถานะอนุมัติ” ที่มุมซ้ายมือ ดังนี้

สถานะอนุมัติ : ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

   หมายถึง สถานประกอบกิจการมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานในระบบออนไลน์แล้ว แต่ ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบ หากทางสถานประกอบกิจการไม่กดส่งข้อมูลจะไม่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

สถานะอนุมัติ : สสปท.ได้รับข้อมูลแล้ว/รอการตรวจสอบ

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ทำการส่งข้อมูลและเอกสารในระบบออนไลน์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามลำดับ

สถานะอนุมัติ : ข้อมูลไม่สมบูรณ์

    หมายถึง สถานประกอบกิจการทำการส่งข้อมูลและเอกสารในระบบออนไลน์ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบตามกำหนด ให้สถานประกอบกิจการทำการส่งข้อมูลและเอกสารในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งเอกสารฉบับจริง เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน

สถานะอนุมัติ : รอการอนุมัติ

    หมายถึง เอกสารในระบบถูกตรวจสอบครบตามหลักเกณฑ์ รอสถานประกอบกิจการส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับประกาศเกียรติคุณ

สถานะอนุมัติ : อนุมัติแล้ว

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้รับการอนุมัติ โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 โดยสถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเบื้องต้นได้ที่ “หน้าหลัก”

 

 

 ข่าวสารและกิจกรรมที่ผ่านมา