This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองปีที่ 1 ระดับเงินปีที่ 1 และระดับทองแดงปีที่ 1 แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคที่ผ่านหลักเกณฑ์ ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567  ดังนี้

• ครั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา  วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ จ.สงขลา

• ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี   วันที่ 24 กรกฎาคม 2567   โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

• ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ 14 สิงหาคม 2567   โรงแรม แคน ทา รี โคราช

• ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 21 สิงหาคม 2567   โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

• ครั้งที่ 5 จังหวัดชลบุรี   วันที่ 11 กันยายน 2567   โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ

• กรุงเทพมหานคร (วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

           จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดงานและขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปี 2567 (เข้าร่วมสัมมนาฟรี) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณตามภูมิภาคของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายในวันที่กำหนด หรือสามารถติดต่อเข้ามารับด้วยตนเองและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนตอบรับฯ ด้านล่างนี้

กรณีเข้ามารับด้วยตนเอง (ลงทะเบียนตอบรับฯ ด้านล่าง)

           สามารถเข้ามาติดต่อขอรับได้ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) โดยติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสถาบันฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

• จำกัดผู้เข้ามารับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการละไม่เกิน 2 คน

ไม่มีการจัดพิธีมอบ หรือกิจกรรมใด ๆ

• หากสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานของท่านมีหลายสาขา และต้องการเข้ามารับโดยชื่อผู้เข้ามารับเป็นคนเดียวกัน กรุณากรอกลำดับที่ได้รับของสาขาท่านให้เรียบร้อย ตัวอย่าง: มีทั้งหมด 5 สาขา คือ G89 S234 B345 678 789

กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับฯ ด้านล่าง)

         สสปท.จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์ ในช่วงเดือนกันยายน 2567 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• หากสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานของท่านมีหลายสาขา และต้องการให้จัดส่งโดยชื่อที่อยู่จัดส่งเป็นคนเดียวกัน กรุณากรอกลำดับที่ได้รับของสาขาท่านให้เรียบร้อย ตัวอย่าง: มีทั้งหมด 5 สาขา คือ G89 S234 B345 678 789

       กรุณาแจ้งภายในเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  061 4201373  (ติดต่อคุณสุชัญญา ปิติยะ)  กรณีไม่แจ้งความประสงค์ภายในวันที่กำหนด สสปท. จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ