This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      ทั้งนี้ ขอให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ประกาศ หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาหรือพบข้อผิดพลาด/บกพร่อง ให้ทำหนังสือคัดค้าน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย ยื่นต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พร้อมหลักฐาน เพื่อแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ผลการพิจารณาหรือข้อผิดพลาด/บกพร่อง ดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 (นับถึงวันที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดค้าน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใดๆ อีกต่อไป

สถานประกอบกิจการสามารถส่งหนังสือคัดค้านฯ พร้อมหลักฐาน ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

2. ทางไปรษณีย์ที่อยู่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

          หมายเหตุ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่พิจารณารับการคัดค้าน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ไม่มีผู้มีอำนาจลงนาม หรือไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา เด็ดขาด

  [ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ ]

 

ประกาศแจ้งการรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564

      ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการออกข้อกำหนดจาก ศบค.ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม  จึงได้ประกาศเลื่อนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 34

      ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาให้ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564  สสปท. จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีพิธีมอบ  ณ  ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระดับแพลทินั่ม และพลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง และระดับต้น ทั้งนี้ ทาง สสปท.จะประกาศวัน เวลา และกำหนดการการเข้ามารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์