This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign 2023) ให้กับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปีที่ 1 ในระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2566   

   จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการและหน่วยงานทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดช่วงเดือนกันยายน 2566 (กำหนดการและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

2. พิธีมอบโล่ฯ ให้กับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 

    มอบในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 16 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

3. พิธีมอบโล่ฯ  ให้กับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก

   มอบในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง  วันที่ 7 กันยายน 2566  ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง จังหวัดระยอง

           กรณีสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่อยู่นอกพื้นที่หรือไม่สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบดังกล่าวได้  สสปท. ได้กำหนดวิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. เข้ามารับด้วยตนเอง

           สามารถเข้ามาติดต่อขอรับได้ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) โดยติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสถาบันฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 (ไม่มีการจัดพิธีมอบ)

2. จัดส่งทางไปรษณีย์

         สสปท.จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

       ทั้งนี้ สสปท. ขอให้สถานสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง และระดับต้น  แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566   (สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานที่จะเข้ารับมอบในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ กรุณาแจ้งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  061 4201373  (ติดต่อคุณสุชัญญา ปิติยะ หรือคุณอินทิรา น้อยนวล)  กรณีไม่แจ้งความประสงค์ภายในวันที่กำหนด สสปท. จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ 

แจ้งความประสงค์การรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบ

[ กรุงเทพมหานคร ]

จัดพิธีมอบวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย

• สถานประกอบกิจการและหน่วยงานทั่วประเทศ (เฉพาะที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปีที่ 1 ในระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง เท่านั้น)

[ ตรวจสอบชื่อ ]

[ จังหวัดเชียงใหม่ ]

จัดพิธีมอบวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

• สถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ (เฉพาะที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปีที่ 1 ในระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง เท่านั้น)

[ จังหวัดระยอง ]

จัดพิธีมอบวันที่ วันที่ 7 กันยายน 2566 ในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มเป้าหมาย

• สถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก (เฉพาะที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปีที่ 1 ในระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง เท่านั้น)

 

[ จังหวัดสงขลา ]

จัดพิธีมอบวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย

• สถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกระดับ (ยกเว้นระดับแพลทินัม)

[ ตรวจสอบลำดับการรับโล่ฯ ]

[ ตรวจสอบชื่อ ]

เข้ามารับด้วยตนเอง

สามารถขอรับได้ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (ไม่มีการจัดพิธีมอบ)

 

จัดส่งทางไปรษณีย์

แจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่ง โดย สสปท.จะเริ่มจัดส่งให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)