This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         เมื่อวันที่ 16 – 30 กันยายน 2564 นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) แก่สถานประกอบกิจการที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยตนเอง จำนวน 112 แห่ง  และในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณทางไปรษณีย์  สสปท. จะดำเนินการจัดส่งให้ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

  [ ดาวน์โหลดรูปภาพที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ] 

( กรุณาดาวน์โหลดรูปภาพภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 )