This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

             สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022) จำนวน 1,246 แห่ง

         ทั้งนี้ ขอให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ประกาศ หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาหรือพบข้อผิดพลาด/บกพร่อง ให้ทำหนังสือคัดค้านลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย ยื่นต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมหลักฐาน เพื่อแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ผลการพิจารณาหรือข้อผิดพลาด/บกพร่อง ดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (นับถึงวันที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดค้าน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใด ๆ อีกต่อไป

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้กำหนดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ตามกำหนดการด้านล่าง)   ทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบในงานฯ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565)   สำหรับการรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในระดับอื่น ๆ สถาบันฯ จะแจ้งวิธีการและกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง


กรณีคัดค้านฯ สามารถส่งหนังสือคัดค้านฯ พร้อมแนบหลักฐาน ได้ 2 ช่องทาง คือ

  1.  ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

  2.  ทางไปรษณีย์ที่อยู่ : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

หมายเหตุ

  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่พิจารณารับการคัดค้าน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ไม่มีผู้มีอำนาจลงนาม หรือไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา เด็ดขาด

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 0 24489111 ต่อ 505,510 , 061 4201373

    - คุณศุภชัย   แสงพวง

    - คุณรปานดา กริชณิรัตน์

    - คุณทนิตา    แก้วกัลยา