This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีมาตรฐานและคู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพของลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ให้แก่ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรของสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ให้สามารถประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงานตามข้อกำหนดการการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการจัดการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้

  กลุ่มเป้าหมาย  

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

 • บุคลากรของสถานประกอบกิจการ

 • บุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย

  วิทยากร  

 • นายนัฐชานนท์ เขาราธ
  อาจารย์ประจำคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาหลักสูตร การประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย)

  สอบถามเพิ่มเติม  

 • คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี

 • โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 604 หรือ 061-4201372

 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร  

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form

 • รับสมัครจำนวนจำกัด 30 คนต่อรุ่น (ให้สิทธิ์ตามลำดับผู้สมัคร)

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบรับรองการอบรม

  หมายเหตุ  

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

  สมัครสัมมนา  

รุ่นที่ 1

วันที่อบรม : 25 เมษายน 2566

สถานที่อบรม :  โรงแรมซีบีดี ทู จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รุ่นที่ 2

วันที่อบรม : 16 พฤษภาคม 2566

สถานที่อบรม :  โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ปิดรับสมัครวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สม้ครครบจำนวนที่กำหนด 30 คน

รุ่นที่ 3

วันที่อบรม : 13 มิถุนายน 2566 

สถานที่อบรม :  โรงแรมโฮเทลวิศมา ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

•  ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สม้ครครบจำนวนที่กำหนด 30 คน

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 4

วันที่อบรม : 25 กรกฎาคม 2566

สถานที่อบรม :  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (รอยืนยันสถานที่)

[ ยังไม่เปิดรับสมัคร ]