This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง จำนวน 4 รุ่น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่งในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

วิทยากร : นายปรนิก แตงทองคํา  (ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์)

  ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา  

08.30 - 09.00 น.

•  ลงทะเบียน

•  Safety Moment

•  แนวคิดหลักการความเป็นมาทางด้านโลจิสติกส์

•  กิจกรรมในระบบคลังสินค้าและระบบขนส่งและหลักการทำงานด้วยความปลอดภัย

13.00 - 16.00 น.

•  การใช้ระบบเครื่องมือ BBS , Stop Work, JSA , HaZob, NM, Checklist เพื่อลดความเลี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

•  Workshop โดยใช้แนวคิด Pareto 80/20 มาวางแผนระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประเมินการทำงานในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อลดอัตราความเสี่ยง

•  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น.
•  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

สมัครสัมมนา

รุ่นที่ 1

วันที่อบรม : 23 กุมภาพันธ์ 2566  

สถานที่อบรม :  โรงแรมเอส.ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

    

รุ่นที่ 2

วันที่อบรม : 26 เมษายน 2566 

สถานที่อบรม :  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    

รุ่นที่ 3

วันที่อบรม : 24  พฤษภาคม 2566 

สถานที่อบรม :   โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 4

วันที่อบรม : 26 กรกฏาคม 2566 

สถานที่อบรม :  โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  รับสมัครจำนวน 50 ท่าน  (ผู้สมัครลำดับที่ 51-55 ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เข้าสัมมนาลำดับสำรอง)

•  สงวนสิทธิ์สมัครได้สถานประกอบกิจการละไม่เกิน 2 ท่าน

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา (ภายใน 3 วันทำการ)

สอบถามเพิ่มเติม

•  คุณศุภชัย  แสงพวง

•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 

•  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.