This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง  ได้แสดงเจตนาร่วมกันในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ (งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐)  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบาย Safety Thailand และ ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการเทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่นการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในภูมิภาคได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความมั่นคง อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป 

         ในการจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดงานฯ  มีนิทรรศการความปลอดภัย และมีการสัมมนาทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง และคณะกรรมการจัดงานฯ  จึงขอเชิญท่านดังนี้

  • ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานในวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
  • เชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลูกจ้างที่มีความสนใจ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • นำลูกจ้างทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการและการแข่งขันกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๐ (Rescue Competition Annual 2017) และกิจกรรมอื่น ๆ

       โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงานฯ และเข้าร่วมสัมมนา ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ไปยังชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์: ๐๗๔-๓๒๖๒๕๖-๗ โทรสาร: ๐๗๔-๓๑๔๖๙๘ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

ผู้ประสานงาน

  • นายจรัญ ขวัญปาน
    Tel : 089-733-9931,065-8075839,
    Line : Lssc
    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / ใบสมัคร / ใบจองบูธ / กำหนดการ 

 

 

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ (จังหวัดสงขลา)

(งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐)

Safety Thailand Safety Together ร่วมแรง ร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย”

วันที่  ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐

ณ  ห้องปรารถนา โรงแรม หรรษาเจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

วันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๐

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.          -  ลงทะเบียน

                                      - ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

                                      -  แขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ ห้องประชุม ห้องปรารถนา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.           - ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน

- การแสดงเปิดงานด้านความปลอดภัยและการแสดงทางวัฒนธรรมปักษ์ใต้ รวม ๒  ชุด

- กล่าวสุนทรพจน์Safety ThailandSafety Together”

โดย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางจุฑาพนิต บุญดีกุล
(รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ)

-  พิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายจรัญ ขวัญปาน
(ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง)

- ปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailandอย่างมีส่วนร่วม”โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ประธาน มอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน,ผู้สนับสนุน

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.              - ประธานเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย

การแข่งขันกู้ภัยประจำปี ๒๕๖๐(Rescue Competition Annual 2017)

และกิจกรรมอื่น ๆ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.               พักกลางวัน

 

 

ห้องปรารถนา

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.              การขับเคลื่อนประเทศไทยด้านความปลอดภัยฯSafety Thailand Safety Together

โดยผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสงขลา

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัด สงขลา

ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง

ดำเนินรายการ ผู้แทน สสปท.

 

ห้องจุติ A,B

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.              กฎหมายกับจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของภาคใต้

โดย ผู้แทนนายจ้าง

ผู้แทน จป.วิชาชีพ และชมรมฯ ภาคใต้

ดำเนินรายการ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๙

 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

ห้องปรารถนา

๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๕  น.             Safety Leader Ship ผู้นำด้านความปลอดภัยในการทำงาน

                                          โดยนายปราโมทย์ โอภาสมงคลชัยและ นายวีระ ซื่อสุวรรณ

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐  น.             พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.             เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

โดยผู้แทนบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย

ผู้แทนบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนบริษัท NPC S&E จำกัด

ห้องจุติ A,B

๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๕  น.             Upset Condition การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ผิดปกติ

โดย นายษมน  รจนาพัฒน์

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐  น.             พักกลางวัน

๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐  น.               Upset Condition การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ผิดปกติ

โดย นายษมน  รจนาพัฒน์

 

วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.           -  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.           -  อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

                                      -  อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

                                      -  อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

 

วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.             -  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.             -  อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

-  อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

 

วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.               -  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.               -  อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและกู้ภัยที่สูง

 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.               -  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.               -  อบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายในงานเสี่ยง (ที่อับอากาศและบอยเลอร์)

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

: ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมสัมมนาทางวิชาการ จะได้รับคูปองอาหารเครื่องดื่ม และวุฒิบัตร

 

   ผลการดำเนินงาน

 

 สสปท.ร่วมกับ ชมรม จป.ภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

 

      

      

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ประกาศเจตนารมณ์สร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ สสปท.ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐...

(ดูทั้งหมด)