This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ประกาศเจตนารมณ์สร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ภาคใต้

      เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ สสปท.ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐

       เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น  ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการความปลอดภัย และมีการสัมมนาทางวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบาย Safety Thailand และ ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ให้มีความต่อเนื่องเกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการเทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาอาชีพให้ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะภาคแรงงาน

       อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล ไม่ได้หมายถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ๔.๐ เท่านั้น แต่รวมถึงการขับเคลื่อนสังคมแรงงานให้เป็นแรงงาน ๔.๐ ด้วยเช่นกัน ซึ่งทุกคนในสังคมแรงงานต้องมีความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจำวันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ตกเป็นผู้รับความเสี่ยง