This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2566 11:09

Mindset ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

           บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งในปี 2509 ดำเนินธุรกิจอบแห้งใบยาสูบเพื่อการส่งออก 100% โดยบริษัทฯ มีแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ต้องการให้พนักงานของเราได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอันดีให้กับพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  แต่ไม่ใช่เพียงแค่สร้างนโยบายฯเท่านั้น แต่เรายังคงต้องแน่ใจว่าแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเราจะต้องสอดคล้องกับนโยบายฯ เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีความคิดด้านความปลอดภัยเชิงบวกสำหรับพนักงานของเราทั้งหมด

           หลายท่านอาจจะคิดว่าการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และมักจะขัดขวางกับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ แต่สำหรับทางไซแอมแล้ว เราเชื่อว่าประโยชน์ของการรักษาทัศนคติด้านความปลอดภัยเชิงบวกให้กับพนักงานนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า เราจึงมีรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจเพื่อพนักงานของเราจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

           บริษัทฯ ของเราได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ที่ได้มีการออกนโยบายฯ ที่ชัดเจนเน้นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เรามีการวางแผน จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานเอง  การเผยแพร่และการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพนักงานของเราจะได้ตระหนัก สามารถนำไปใช้และต่อยอดในอนาคตต่อไป

           พนักงานของเราส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะมีอายุตั้งแต่ 40-50 ปี และแน่นอนเราต้องการพนักงานของเรามีรอยยิ้มและประทับใจกับบริษัทฯ อยู่เสมอ เราคาดหวังว่าพนักงานของเราจะมีความสุขและสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจนกระทั่งพนักงานเกษียณอายุการทำงาน ดังนั้น ทางไซแอม จึงมีแนวความคิดด้านความปลอดภัยในการทำงานดังนี้

 

  1    ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

           การเป็นผู้นำจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงผลกระทบมากที่สุด ผู้บริหารของเราเชื่อว่า หากเราต้องการให้พนักงานของเราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ต้องเริ่มจากผู้นำที่ดี ต้องสร้างตัวอย่างที่ดีให้พนักงานของเราปฏิบัติตาม  รวมถึงจป วิชาชีพเองก็เช่นกัน ดังนั้นการที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารระดับสูง ควบคู่ไปกับการจัดหาทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี จะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เป็นไปในทิศทางที่ปลอดภัย ส่งผลให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยลงไปในที่สุด

  2    การอบรมพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

           ทางไซแอมฯ เชื่อว่า การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานของเราในองค์กร จะช่วยให้พนักงานของเราตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย เป็นถือว่ากุญแจดอกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากพนักงานทุกคนในทุกสายงานรู้จักนโยบายฯ รู้จักกฎระเบียบ รู้จักวิธีการทานที่ถูกที่ สินค้าก็จะมีคุณภาพดี ลดความเสี่ยงที่จะประสบอันตรายจากการทำงานได้

  3   การสื่อสารด้านความปลอดภัยเชิงบวก

           ทางไซแอมฯ ตระหนักดีว่า พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรมีคุณค่า เป็นผู้อยู่ร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ มาจากรุ่นสู่รุ่น  เราจะรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้หาข้อสรุปที่พ้องต้องกัน เช่น การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ มากกว่าการถูกยัดเยียด

  4   คอยมองหาสิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อให้จุดติดขัดให้ไหลลื่นดีขึ้นเสมอ

           ทางไซแอมฯ เชื่อว่า ไม่มีกลยุทธ์ใดหรือยุทธวิธีใดๆ ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ เราจึงมองหากลยุทธ์และเลือกใช้ยุทธวิธีใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเราพยายามหาความรู้ใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมกับวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ  หรือรับฟังจากเครือข่ายความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชมรมความปลอดภัยฯ หรือในไลน์ที่เกี่ยวข้อง นำมาประยุกต์ ปรับใช้กับองค์กรของเรา เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงานของเรามีการพัฒนาตนเอง คอยเปิดกว้างและไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆ

  5    Safety Morning Talk ทุกเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็น

           เราเชื่อว่าการทำกิจกรรม Safety Morning Talk ถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่ควรทำก่อนเริ่มงาน ซึ่งไซแอมเองเชื่อว่า ยิ่งเราทำงานกับบุคคลอื่น หากขาดการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้งานเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามมา ซึ่งทางไซแอมจะมีการคุยกันสั้นๆ 5-10 นาที โดยเราจะพยายามเน้น บอกกล่าว หรือเตือนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย เพื่อไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง นอกจากนี้ safety morning talk ยังช่วยให้เกิด team work ที่ดีอีกด้วย

 

           ทั้งหมดนี้ คือแนวความคิดด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety mindset) ของเราบริษัทไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่นจำกัด เราตระหนักดีว่า คงมีหลายๆบริษัทฯ ที่มีแนวความคิดที่ดี และมีบุคลากรที่มีความสามารถอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเราเองก็จะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดี พนักงานมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความปลอดภัย มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะควบคู่ไปด้วยกัน


บทความโดย

• บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

เข้าชม 668 ครั้ง แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2566 14:19

บทความที่ได้รับความนิยม