This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการทำงานด้านความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2567 นี้ สสปท. เล็งเห็นถึงสิ่งคุกคามจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านเสียง ซึ่งการได้รับสัมผัสอันตรายจากเสียงดังเป็นเวลานานเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด จะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียการได้ยิน และตามมาด้วยประสิทธิภาพในการทำงานที่อาจลดลงได้

       เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ และผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สมัครเข้าร่วมอบรม“หลักสูตรมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย: การพัฒนา การรักษา และการยกระดับ” ประจำปี 256โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  กลุ่มเป้าหมาย  

• เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยระบุระดับตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยหน้าที่เฉพาะ (ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ)

• บุคลากรของสถานประกอบกิจการที่รับผิดชอบในงานด้านความปลอดภัย โดยจะพิจารณาสถานประกิจการที่มีกระบวนการทำงานก่อให้เกิดเสียงดังและมีการรับสัมผัสอันตรายจากเสียง เป็นลำดับแรก


  รายละเอียดอื่น ๆ  

  1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมทางเว้บไซต์ สสปท.

  2. สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้ในประกาศเท่านั้น โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

  3. หลังเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร สสปท. จะคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าให้คำปรึกษา แนะนำเพิ่มเติมในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ณ สถานประกอบกิจการ โดยให้สิทธิ์ตามลำดับการสมัคร และเหตุผลประกอบ

  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านเว็บไซต์สสปท. (ผู้มีรายชื่อตามประกาศกรุณายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมภายใน 3 วัน หลังประกาศรายชื่อ หากสละสิทธิ์จะพิจารณาลำดับสำรองเข้าร่วมแทน)

  5. ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังการอบรม และมีผลคะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม ถึงจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลเพื่อขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินย้อนหลังเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมอบรมได้

  วัตถุประสงค์  

เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรด้านความปลอดภัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 

  วิทยากร  

รศ.สราวุธ สุธรรมาสา  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ สสปท.)

ติดต่อสอบถาม 

• สำนักบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372  คุณกฤตพร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ คุณนันทิชา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

สมัครอบรมรุ่นที่ 1

•  อบรมวันที่ : 3 กรกฎาคม 2567

•  เวลาอบรม : 1 วัน  เวลา 08.30 - 16.00 น.

•  สถานที่อบรม :  ณ โรงแรมภูรินดา จังหวัดสระบุรี

•  หากท่านได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ตอบกลับการสมัคร

•  ปิดรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2567

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

•  รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น

 

สมัครอบรมรุ่นที่ 2

•  อบรมวันที่ : 11 กรกฎาคม 2567

•  เวลาอบรม : 1 วัน  เวลา 08.30 - 16.00 น.

•  สถานที่อบรม :  ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง

•  หากท่านได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ตอบกลับการสมัคร

•  ปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

•  รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น