This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111          ในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง มีลักษณะอันตรายและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การจัดการเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยฯ ที่มีประสิทธิภาพ

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนา หัวข้อ : เทคนิคการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ (Risk assessment Technique)  จำนวน 4 รุ่น  เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการ สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิค  และ จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงได้

•  หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา 3 วันทำการ จะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบรับรองการเข้าสัมมนารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

•  ผู้เข้าสัมมนาลงทะเบียนก่อนเข้าสัมมนา (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดสัมมนา

•  ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาเต็มเวลา 6 ชั่วโมง  และต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมสัมมนา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการเข้าสัมมนา

วิทยากร :  
ดร. เทพพร เจริญรอย

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการที่ปรึกษา คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (NPCS&E)

สอบถามเพิ่มเติม
•  คุณศุภชัย  แสงพวง
•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510
•  โทรศัพท์มือถือ 061-4201373 
•  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. สมัครรุ่นที่ 1
  2. สมัครรุ่นที่ 2
  3. สมัครรุ่นที่ 3
  4. สมัครรุ่นที่ 4

 วันที่สัมมนา :  3 เมษายน 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา

•  รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

•  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา วันที่ 22 มีนาคม 2567

 วันที่สัมมนา :  25 เมษายน 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

•  รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

•  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา วันที่ 29 มีนาคม 2567

 

 วันที่สัมมนา :  16 พฤษภาคม 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

 

หมายเหตุ รอการเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

 

 วันที่สัมมนา :  11 กรกฎาคม 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 

หมายเหตุ รอการเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้