This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     กระทรวงแรงงาน โดย สสปท. สสปท. กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยโซนนิทรรศการ จัดในบริเวณ ฮอลล์ 11-12

           กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจะประกอบด้วยผู้บริหาร นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน  นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการ บริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการภายในงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ และผลิตภัณฑ์สินค้า ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ หากท่านสนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการตามรายละเอียดและเอกสารด้านล่างนี้

  

 

ประเภทบูธ/ราคา   ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

* สสปท. เป็นองค์การของรัฐ ซึ่งไม่เข้าลักษณะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรตามมาตรา 39 แห่ง ประมวลรัษฎากร

 

        บูธประเภทที่ 1        

 • ลักษณะบูธเป็นพื้นที่เปล่าไม่มีพรม สามารถก่อสร้างบูธได้สูงไม่เกิน 5 เมตร (ราคาบูธยังไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า) 

       บูธประเภทที่ 2             

 • โครงสร้างบูธเป็นลักษณะคูหาผนังสีขาว 3 ด้าน ความสูง 2.4 เมตร  มีป้ายชื่อทำด้วยสติ๊กเกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร  ภายในบูธประกอบ เก้าอี้ 2 ตัว, โต๊ะ 1 ตัว, ไฟส่องสว่าง จำนวน 2 หลอด ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด และถังขยะ 1 ใบ                 

แผนผังการบูธนิทรรศการ

 

     เงื่อนไขการแสดงบูธ            

   • แสดงบูธนิทรรศการระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. (ผู้แสดงบูธเข้าได้ตั้งแต่ 08.00 น.)

   • บูธประเภทที่ 1 (A, B, C ) เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ช่วงเวลา 08.00-24.00 น.

   • บูธประเภทที่ 2 (D) เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ช่วงเวลา 08.00-24.00 น.

   • ให้รื้อถอนบูธวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หลังช่วงเวลา 18.00 จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ก่อนเวลา 06.00 น.

   • ผู้จัดงานมีรอบคิวในการใช้เสียงเพื่อให้แต่ละบูธได้นำเสนอตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

     สิทธิพิเศษสำหรับบูธ A         

   • ประชาสัมพันธ์โลโก้บริษัท/หน่วยงาน บนสื่อต่าง ๆ ของสสปท. ดังนี้ 

              1.1 สื่อออนไลน์ของสสปท. (เว็ปไซต์/Facebook/line )          1.2 ป้ายโฆษณาการจัดงาน (Sign Board) 

              1.3 จุดประชาสัมพันธ์ภายในงาน พื้นที่จุดลงทะเบียน ห้องสัมมนาวิชาการ และภายในพื้นที่จัดงาน 

              1.4 เวทีกลาง

              1.5 สูจิบัตรงาน แบบออนไลน์

              1.6 OSHE Magazine (ฉบับ SW) แบบออนไลน์

   • ถ่ายทอดสดการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง

   • ประชาสัมพันธ์ในเวทีกลาง วันละ 1 รอบ (ประมาณ 20-30 นาที) และพิธีกรพูดประชาสัมพันธ์ในทุกช่วง

   • แขกพิเศษในการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมรับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน

   • รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ตลอดทั้ง 3 วัน จำนวน 3 สิทธิ์ (On Site)

 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     ติดต่อและสอบถามในวันและเวลาราชการ

• 065 504 6674 / 02 448 9111 ต่อ 405 คุณทิพย์

• 065 504 6674 / 02 448 9111 ต่อ 403 คุณแน๊ก

 

   การชำระเงิน    

• ชำระผ่าน QR Code ตามใบแจ้งค่าใช้จ่ายที่ทาง สสปท.เป็นคนกำหนด 

• จัดส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
 เงื่อนไขการชำระเงิน

(1)  ชำระเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีค่ามัดจำ และให้ชำระเงินภายใน 15 วัน หลังได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่าย (กรณีชำระเงินช้ากว่าวันที่กำหนด สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ ในการจำหน่ายต่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

(2) สสปท. เป็นองค์การของรัฐซึ่งไม่เข้าลักษณะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

(3) การจองพื้นที่บูธนิทรรศการจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการยืนยันเอกสารหลักฐานการชำระเงินจากเจ้าหน้าที่สสปท.กลับทางอีเมล์ที่แจ้งมาให้เท่านั้น

(4) กรณีชำระเงินค่าบูธนิทรรศการแล้วหากมีการขอยกเลิก ให้เป็นไปตามเงือนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

(5) ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน สิทธิในการซื้อขายทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่น

 

 

 

   เงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการ     

 

ภาพบรรยายกาศการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2566