This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิตและช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติที่ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก (Musculoskeletal Disorders; MSDs) ของผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วย

รายละเอียดหลักสูตร

•  สมัครฟรี (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

•  อบรมวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

•  ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (8 ชั่วโมง)
   (รวมระยะเวลาลงทะเบียน พักรับประทานอาหารว่าง และพักรับประทานอาหารกลางวัน)

•  สถานที่อบรม :  โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร         

วิทยากร : 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช  
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการยศาสตร์สำนักงาน
  - ที่ปรึกษาสมาคมการยศาสตร์ไทย
  - ประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานและคู่มือด้านการยศาสตร์ของ สสปท.

   กลุ่มเป้าหมาย  

        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในสถานประกอบกิจการ ซึ่งต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน (สงวนสิทธิ์ให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมได้เพียง 1 คน ต่อสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง) 

   คุณสมบัติผู้อบรม  

      บุคคลที่จะเข้ารับการอบรมควรมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาล วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพของสาขาที่ได้ระบุข้างต้น หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการยศาสตร์

 • ได้รับการฝึกอบรมด้านการยศาสตร์สำนักงาน จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการยศาสตร์

 • มีความรู้เกี่ยวกับท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์

 • มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถแนะนำการปรับปรุงแก้ไขท่าทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  กำหนดการอบรม

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร  

 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 4–30 มกราคม 2567 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมได้เพียง 1 คนต่อสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง

 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติตามที่ สสปท. กำหนด

 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุญาตจากสถานประกอบกิจการให้เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สสปท. ในวัน เวลา และสถานที่ระบุไว้

 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องรับทราบเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล และยินยอมปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน

 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องขออนุมัติจากสถานประกอบกิจการ ให้ สสปท. ดำเนินการขอข้อมูลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ และให้ สสปท. เผยแพร่ผลการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการอื่น ๆ โดยจะไม่ระบุชื่อของสถานประกอบกิจการและชื่อของผู้ปฏิบัติงาน

   การวัดผลและประเมินผล  

 1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าฟังการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร โดยต้องลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม 1 ครั้งในช่วงเช้า และอีก 1 ครั้งในช่วงบ่าย ณ สถานที่จัดการอบรม

 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ ดังนี้

     2.1  ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน 1 คนในสำนักงาน โดยใช้วิธีการในคู่มือการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์

     2.2  ส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน

     2.3  ดำเนินการแก้ไขรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามที่ สสปท. แนะนำ และส่งรายงานฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ สสปท.

     เมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านการวัดผลและการประเมินผลแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจาก สสปท. ต่อไป

  รายละเอียดอื่น ๆ  

 • ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครอย่างครบถ้วนภายในกำหนดการสมัคร โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้ารับการอบรมผ่านลิงค์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการอบรม โดยผลการพิจารณาของ สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 • การอบรมครั้งนี้ไม่ใช่การอบรมแบบออนไลน์ สสปท. จะไม่ส่งลิงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับฟังการบรรยายนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องมารับฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้เท่านั้น

 • หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว สสปท. จะจัดทำแบบฟอร์มสำหรับติดตามการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ ส่งแบบฟอร์มให้ผู้เข้ารับการอบรมทาง E-mail และโทรศัพท์ประสานงาน เพื่อติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

คุณสุภารัตน์ คะตา นักวิจัยปฏิบัติการ สสปท.                   
โทรศัพท์ : 061 420 1371 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.