This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111          การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ทำได้ง่าย ๆ จุดประสงค์เพื่อสืบค้นแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน แล้วหาทางแก้ไขโดยการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ถูกต้อง เป็นกระบวนการประเมินความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน โดยจะมีการวิเคราะห์การทำงานตามขั้นตอนและสาเหตุของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น แล้วจึงจะสร้างแผนการป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมในการทำงานนั้น ๆ

           สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : การวิเคราะห์งานความปลอดภัยในงานอาคารและสถานที่ทำงาน(Safety Analysis For workplace) จำนวน 4 รุ่น เพื่อส่งเสริมความรู้ แนวทาง และแนวปฏิบัติ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ หรือผู้สนใจทั่วไป  สามารถเข้าใจความหมายและหลักการของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นหาอันตรายพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

 

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิค  และ จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงได้

•  หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา 3 วันทำการ จะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบรับรองการเข้าสัมมนารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

•  ผู้เข้าสัมมนาลงทะเบียนก่อนเข้าสัมมนา (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดสัมมนา

•  ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาเต็มเวลา 6 ชั่วโมง  และต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมสัมมนา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการเข้าสัมมนา

วิทยากร :  
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและความปลอดภัยอาคาร

สอบถามเพิ่มเติม
•  คุณศุภชัย  แสงพวง
•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 
•  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. รุ่นที่ 1
  2. รุ่นที่ 2
  3. รุ่นที่ 3
  4. รุ่นที่ 4

 วันที่สัมมนา :   15 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

 วันที่สัมมนา :   29 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรม แคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

 

 วันที่สัมมนา :   22 มีนาคม 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนา วันที่ 5 มีนาคม 2567

•  สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาผ่านลิงก์สมัครที่ให้ไว้นี้เท่านั้น และจะพิจารณาผู้สมัครก่อนเป็นลำดับแรก

 วันที่สัมมนา :   9 สิงหาคม 2567   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ อยู่ระหว่างกำหนดสถานที่อบรม (รอการเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้)