This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111


          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สสปท. อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้าง สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี  ปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย

•  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

•  การจัดการองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

•  แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำไปปฏิบัติ

•  การประเมินผลและทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

•  การปรับปรุงและการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

 

 

  วัตถุประสงค์  

•  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน

•  เพื่อขยายโอกาสให้สถานประกอบกิจการที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระกรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 มีระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

•  เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการความปลอดภัยฯ มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565  ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก

 

  ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  

•  ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ จาก สสปท.

•  การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

•  ได้ดำเนินการตามกฎหมาย

•  เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

•  การมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่มีประสิทธิภาพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของลูกจ้าง หากปฏิบัติงานในสถานที่ที่ปลอดภัย

•  สถานประกอบกิจการลดความสูญเสีย และลดการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกรณีไม่เกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 

 

 

    เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ  

•  เป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้

•  เป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก

•  เป็นสถานประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

•  สถานประกอบกิจการจะต้องมีความมุ่งมั่นในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจลงนามในการเข้าร่วมโครงการ

•  มีบุคลากรหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดทำระบบกับผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนเดียวกัน อย่างน้อย 2 คน

•  มีความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะเวลา 180 วัน และหากเป็นไปได้ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นที่กระทบต่อการจัดทำระบบของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

•  สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้ เนื่องด้วยเป็นเอกสารควบคุม หรือความลับของบริษัท ขอให้สถานประกอบกิจการแสดงเอกสารต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ ได้โดยไม่ต้องส่งมอบข้อมูล สสปท. ไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับของสถานประกอบกิจการของท่านแต่อย่างใด

•  ใบรับรองผ่านการประเมินระดับ จะมีอายุ 1 ปี

•  หากมีการประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่สถานประกอบกิจการถอนตัวในระหว่างดำเนินการ สสปท.จะทำการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของสสปท. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ถอนตัวเป็นต้นไป

  

ติดต่อสอบถาม

•   โทรศัพท์ : 0 2448 9111 ต่อ 604 หรือ โทรศัพท์ : 061 420 1372
  
     สำนักบริการวิชาการ (ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยฯ)

     นางเกศสุดา รักษากุล หรือ นางสาวจิรนันทน์ อินทร์มณี

 

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

          ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

  • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการ

  • ติดตามการประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.tosh.or.th ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

  • สถานประกอบกิจการที่ผ่านการทวนสอบประเมินระดับในระดับ Start-up ถึงระดับ Gold จะได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ แต่หากสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินระดับ Platinum จะได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ