This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสิ่งคุกคามประเภทหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการทำงานของลูกจ้าง การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี) เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน นายจ้างต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนำผลการตรวจวัดมาประเมินกับมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับอันตรายที่เกินขีดจำกัดความปลอดภัย

       เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สสปท. จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2567 โดยสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์และการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจวัดด้านความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น และสารเคมี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

  วัตถุประสงค์  

• เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมผ่านการอบรม แก่เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ป.) ของสถานประกอบกิจการ

• เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการตรวจวัด ประเมิน และเฝ้าระวังทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี) ให้เกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

• เพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลให้สถานประกอบกิจการมีมาตรการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

 

 

   กิจกรรมที่ 1   

การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

รับสมัครสถานประกอบกิจการ (SMEs) ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ภาคใต้


  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ  

      สถานประกอบกิจการในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่มุ่งมั่นดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

• สถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ

• สถานประกอบกิจการที่ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีการดำเนินงานด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานประจำปี (มีผลรายงานการตรวจวัดประจำปี)

• สถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย และมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้แสดงหลักฐานการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

• สถานประกอบกิจการที่มีโอกาสได้รับสัมผัสอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานในด้านความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สามารถกรอกรายละเอียด ผ่านลิงก์ Google Form ดังนี้
(สถานประกอบกิจการเขตภาคใต้ จะได้รับบริการเฉพาะด้านความร้อน แสงสว่าง และเสียง)   

  

 

   กิจกรรมที่ 2   

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

          เพื่อให้บุคลากรด้านความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการมีความรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยจะจัดอบรม ทั้งหมด 4 รุ่น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 40 คน


 

  1. สมัครอบรมรุ่น 1
  2. สมัครอบรมรุ่น 2
  3. สมัครอบรมรุ่น 3
  4. สมัครอบรมรุ่น 4

สำหรับสถานประกอบกิจการในเขตภาคกลาง โดยขอให้สิทธิ์สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในกิจกรรมที่ 1 เป็นอันดับแรก

วันที่อบรม : 13 ธันวาคม 2566

สถานที่อบรม : โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุ่นที่ : ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง สำหรับสถานประกอบกิจการในเขตภาคตะวันออก โดยขอให้สิทธิ์สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในกิจกรรมที่ 1 เป็นอันดับแรก (รอติดตามประกาศรับสมัคร)

รุ่นที่ : ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง (รอติดตามประกาศรับสมัคร)

รุ่นที่ : ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี (รอติดตามประกาศรับสมัคร)

หมายเหตุ 

     • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผลการคัดเลือกจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

     • กำหนดวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ สสปท. (www.tosh.or.th)

  ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ  

     • บุคลากรของสถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงาน ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการสาเหตุอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในระดับขีดความปลอดภัยได้

     • สถานประกอบกิจการสามารถนำผลการตรวจวัดและคำแนะนำไปปรับปรุง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามกฎหมาย นำไปสู่การลดลงของอัตราการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และโรคจากการทำงานได้

     • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ

   ติดต่อสอบถาม  

• เขตภาคกลาง และภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372 คุณพรลภัส This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณกฤตพร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• เขตภาคใต้
โทรศัพท์ 074-559480 หรือ 065-504-6700 คุณกนกวรรณ หรือคุณปาณิสรา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.