This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2567 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม “การเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัย นำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มี Mindset ว่า ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมนิ่งเฉย

 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มีความมั่นใจว่า สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่องหลังจากจบโครงการ

 

 1. รุ่นที่ 1
 2. รุ่นที่ 2
 3. รุ่นที่ 3

 วันที่อบรม :  22 พฤศจิกายน 2566   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง


หมายเหตุ

 • รับสมัครจำนวน 30 แห่ง (เข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง)

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

 • ปิดรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

 

 วันที่อบรม :  15 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี


หมายเหตุ

 • รับสมัครจำนวน 30 แห่ง (เข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง)

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 • ปิดรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

 วันที่อบรม :  25 เมษายน 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมบ้านนายถึก จังหวัดฉะเชิงเทรา


หมายเหตุ

 • รับสมัครจำนวน 30 แห่ง (เข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง)

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ปิดรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 19 เมษายน 2567

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร  

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด


ติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ 090 2509 900
• นางสาวรังสิมา เลิสแล้ว
• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.