This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2567 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม “การเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบ รุ่นที่ 1”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัย นำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  วัตถุประสงค์  

  • เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มี Mindset ว่า ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมนิ่งเฉย

  • เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มีความมั่นใจว่า สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่องหลังจากจบโครงการ

  วันและสถานที่อบรม  

• วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

  กลุ่มเป้าหมาย  

สถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 30 แห่ง (เข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง)

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร  

  • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 7 -14  พฤศจิกายน 2566 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

  • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

  • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

  • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ

• ปิดรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

• ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

• สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

• ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ


 

 

ติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ 090 2509 900

• นางสาวรังสิมา เลิสแล้ว

• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.