This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566  ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

     สสปท. จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน  ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

   
    ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย   
   
 
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

 • สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 2 (ชลบุรี)

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 ระยอง

 

 
 • สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

 • โรงพยาบาลระยอง

 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดระยอง

 • สมาคมความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดระยอง

 

 

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสัมมนา   

 • ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน  จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์  โดย สสปท. จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศฯ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาแล้วภายใน 3 วันทำการ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

 • สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมส้มมนาให้ทราบก่อนวันสัมมนา

  วิทยากร  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

  • โทรศัพท์ 061-420-1373   097-245-2358
  
  • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.