This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2566  กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “อันตรายทางเคมีและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ”  วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบกิจการและหน่วยงาน  จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

 

วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 รุ่น ๆ ละไม่เกิน 60 คน      

• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ ได้แก่ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

 

วิทยากร

• รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

• ดร. ชัชชัย ธนโชคสว่าง

กำหนดการอบรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม

  • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

  • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

  • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ

  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น  ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

  • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ 061-420-1372  นางสาวปวีณ์นุช ขันเงิน

• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.