This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ( THAILAND SAFE@WORK #35 )ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน โดยโซนนิทรรศการ จัดขึ้นบริเวณฮอลล์ 11-12

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการฟรี และสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบ On-site หรือ Online  โดยมีหัวข้อสัมมนาให้เลือกกว่า 26 หัวข้อตลอดระยะเวลา 3 วัน ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาจะได้รับใบประกาศ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมได้)

 

   ค่าลงทะเบียนสัมมนา   

  • 500 บาท 
    • สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  • 3,000 บาท 
    • สัมมนาในรูปแบบชั้นเรียน (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และกระเป๋าเอกสาร)

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
• สามารถเลือกเข้าห้องสัมมนาได้ตลอด 3 วัน
• ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระเบียบสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน

การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

• กรณีผู้สมัครมีความประสงค์ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ต้องทำหนังสือแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาให้ สสปท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา
• กรณีผู้สมัครไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา และไม่ได้แจ้งให้ สสปท.ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : 

• สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 
• โทร.  061-4201373