This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ( THAILAND SAFE@WORK #35 )ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน โดยโซนนิทรรศการ จัดขึ้นบริเวณฮอลล์ 11-12

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการฟรี และสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบ On-site หรือ Online  โดยมีหัวข้อสัมมนาให้เลือกกว่า 27 หัวข้อตลอดระยะเวลา 3 วัน ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาจะได้รับใบประกาศ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมได้)

 

   ค่าลงทะเบียนสัมมนา   

  • 500 บาท 
  • • สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
  • 3,000 บาท
  • • สัมมนาในรูปแบบชั้นเรียน (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และกระเป๋าเอกสาร)

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

• สามารถเลือกเข้าห้องสัมมนาได้ตลอด 3 วัน

• จป. สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมได้

• ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระเบียบสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน

เกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตร

         ผู้เข้าสัมมนา Online/Onsite จะต้องเข้าอบรมสัมมนาในแต่ละหัวข้อ ไม่น้อยกว่า 30 นาที และต้องทำแบบประเมินการเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละหัวข้อ จึงจะได้ใบประกาศนียบัตร ซึ่งแสดงจำนวนชั่วโมงรวมของการเข้าร่วมสัมมนา ตลอดทั้ง 3 วัน (กรณีเข้าไม่ถึง 30 นาทีในแต่ละหัวข้อสัมมนาจะไม่ถูกนับเป็นจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมสัมมนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : 

• โทร.  06 5504 6674

• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.