This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน คู่มือ สสปท. หัวข้อ : "การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานจากการตกจากที่สูง" จำนวน 2 รุ่น  โดยเนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้อธิบายถึงการประเมินอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากการตกจากที่สูง การจัดทําแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย ตั้งแต่การกําหนดแนวทางเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต (Mitigation) การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Preparedness) การตอบโต้เหตุการณ์ (Response) และการฟื้นฟูสภาพ (Recovery) และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย ได้แก่ หลักการช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบเหตุตกและถูกแขวนค้างอยู่กลางอากาศ ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเอง (Self-Rescue) และการช่วยเหลือที่มีทีมปฏิบัติการช่วยเหลือ (Aided Rescue) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนําผู้ประสบอันตรายลงสู่พื้น และการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรด้านความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการได้นําไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ลดความรุนแรงของการประสบอันตรายจากการตกจากที่สูงให้ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

รุ่นที่ 1

 วันที่สัมมนา :  27 เมษายน 2566   เวลา :  08.30 - 16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุ่นที่ 2

 วันที่สัมมนา :  25  พฤษภาคม 2566  เวลา :  08.30 - 16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน 

(ผู้สมัครลำดับที่ 51-55 ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เข้าสัมมนาลำดับสำรอง)

(สงวนสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 สถานประกอบกิจการ) 

  เงื่อนไขการสมัครสัมมนา  

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิค  และ จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงได้

•  ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา (ภายใน 3 วันทำการ)

  สอบถามเพิ่มเติม  

•  คุณศุภชัย  แสงพวง

•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 

•  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.