This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          สสปท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) โดยร่วมกับบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน เพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบกิจการ และยกระดับความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรการควบคุมและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำงานบนที่สูงสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของ สสปท.  จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)     

                   

   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ที่มีสถานประกอบกิจการของจังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย คือ จังหวัดระยอง

 • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ   

  

   รายละเอียดหลักสูตรอบรม                                                                                                       

 • ชื่อหลักสุตร "การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง" รุ่นที่ 2

 • รูปแบบการฝึกอบรม :  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายรัดกุม สุภาพสตรีต้องสวมกางเกง ไม่สวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้พร้อมกับการฝึกภาคสนามทุกวัน)

 • อบรมวันที่ :  4 - 5 เมษายน 2566  เวลา 8.30 – 16.00 น.

 • สถานที่อบรม : โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง

 • วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม   

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form  ปิดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 20 คน

 • รับสมัครจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 2. สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 3. ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

   กำหนดการอบรม   

   ติดต่อสอบถาม   

โทรศัพท์ 061-420-1372

นางสาวปวีณ์นุช ขันเงิน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.