This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ หรือผู้สนใจทั่วไป  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

 

 วันที่สัมมนา :  วันที่ 22 มีนาคม 2566   เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่สัมมนา :  โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

 วิทยากร :  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิค  และ จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงได้

•  ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

 

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

(สงวนสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 สถานประกอบกิจการ)

    

 

สอบถามเพิ่มเติม

•  คุณศุภชัย  แสงพวง

•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 

•  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.