This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566  ณ  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 (The Hall) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

         สสปท. จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน  ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ 

   
    ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย   
   
 
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1

 • สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 • สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคกลางตอนบน

 
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคกลางตอนบน

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปทุมธานี

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนนทบุรี

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุ่งบางระจัน (สิงห์บุรี)

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเมืองพระนารายณ์ (ลพบุรี)

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานลุ่มน้ำป่าสัก (สระบุรี)

 

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสัมมนา   

 • ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน  จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์  โดย สสปท. จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศฯ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาแล้วภายใน 3 วันทำการ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

 

 

  

   

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

 • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
  โทรศัพท์ 061-420-1373   097-245-2358
  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.