This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ประกาศอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยย่อว่า สสปท. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1.คุณสมบัติของผู้สมัคร   

                 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

                              (1) มีสัญชาติไทย

                              (2) อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

                              (3) สามารถทำงานให้แก่ สสปท. ได้เต็มเวลา

                              (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                              (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                              (6) ไม่เป็นผู้ดำรงดำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในวันเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

                              (7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

                              (8) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่นในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

                              (9) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กรมหาชนอื่นในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

                              (10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทบกับ สสปท. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ สสปท. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                              (11) เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัตุประสงค์และกิจการของ สสปท. ตามที่กำหนดไว้

                              (12) ไม่เคยได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                              (13) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ สสปท. หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ สสปท. ในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

                 1.2 ด้านการศึกษา

                       ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไป

                 1.3 ด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

                       (1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ/หรือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

                              1) กรณีหน่วยงานของรัฐต้องเคยหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

                              2) กรณีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

                              3) กรณีหน่วยงานเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

                      (2) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของ สสปท.

                      (3) เป็นผู้มีทักษะด้านบริหารโครงการ ด้านการให้คำปรึกษา ด้านการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานได้ดี

                      (4) เป็นผู้มีแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของ สสปท.

                      (5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ คุณธรรม และจริยธรรม ของผู้บริหาร

   2. ภารกิจหลักและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสถาบัน   

                 2.1 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมีหน้าที่บริหารกิจการของ สสปท. ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการสถาบัน รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                      (1) เสนอเป้าหมาย แผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานของ สสปท. บรรลุวัตถุประสงค์

                      (2) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ สสปท.รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณา

                      (3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและดำเนินงานของ สสปท. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตุประสงค์ของ สสปท. ต่อคณะกรรมการสถาบัน

                  2.2 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสถาบันในการบริหารกิจการ สสปท.

   3. เงื่อนไขการจ้าง   

                 3.1 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสถาบันตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

                 3.2 การจ้างตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

                  3.3 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน จะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนในกรอบอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการขององค์การมหาชน กลุ่มที่ 3 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

   4. กรอบการประเมินผล   

             คณะกรรมการสถาบันจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง อย่างน้อย 6 เดือนแรก หลังจากนั้นเป็นการประเมินปีละ 1 ครั้ง ตามสัญญา

                  4.1 ผู้อำนวยการสถาบัน ต้องเสนอแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สสปท.โดยอย่างน้อยต้องระบุถึงผลผลิต ผลลัพธ์ กระบวนการทำงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนต่อ คณะกรรมการบสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และจะถือเป็นส่วนประกอบแนบท้ายสัญญา

                         ในทุกปีงบประมาณ ผู้อำนวยการสถาบัน จะต้องเสนอแผนปฏิบัติการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน ให้คณะกรรมการสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณนั้นๆ อย่างน้อย 30 วัน

                  4.2 ผู้อำนวยการสถาบัน ต้องเสนอค่าเป้าหมาย แผนงานและโครงการ พร้อมจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ รายงานการเงินและการบัญชี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการสถาบัน รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของ สสปท.ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สสปท.

                  ทั้งนี้ คณะกรรมการสถาบัน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 3 มิติ น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

                   มิติที่ 1 ตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานของ สสปท. น้ำหนักร้อยละ 60 ประกอบด้วย

                              (1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบัน น้ำหนักร้อยละ 30

                              (2) ผลการประเมินในการประเมินผลองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ ของสำนักงาน ก.พ.ร. น้ำหนักร้อยละ 30

                   มิติที่ 2 ตัวชี้วัดตามข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการสถาบัน กับคณะกรรมการสถาบัน น้ำหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย

                              (1) ผลการปฏิบัติงานในแผนงานและโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามที่คณะกรรมการสถาบัน สั่งการและมอบหมาย น้ำหนักร้อยละ 10

                                (2) ผลการปฏิบัติงานในแผนงานและโครงการที่ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน น้ำหนักร้อยละ 10

                   มิติที่ 3 ตัวชี้วัดด้านสมรรถนะทางการบริหาร น้ำหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย

                              (1) การประเมินผลในแนวดิ่ง ได้แก่ ผลการประเมินของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของ สสปท. น้ำหนักร้อยละ 9

                              (2) การประเมินผลในแนวราบ ได้แก่ ผลการประเมินของผู้ร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก สสปท. น้ำหนักร้อยละ 7

                              (3) การประเมินผลของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผลการประเมินของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียของ สสปท. น้ำนักร้อยละ 4

   5. การยื่นใบสมัคร   

                 5.1 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2448 9111 ต่อ 103 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากท้ายประกาศนี้

                        5.1.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หรือผ่านทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้หากผู้สมัครใช้การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ของการประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS) ต้นทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยปิดผนึกเอกสารใส่ซองพร้อมระบุที่มุมซองว่า “เอกสารการสมัครผู้อำนวยการสถาบัน” และจ่าหน้าซองถึง เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 5.1 หรือ

                        5.1.2 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail Address  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

                        ทั้งนี้ หากพบว่าเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ที่ส่งมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่แรก ซึ่ง สสปท. ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                 5.2 ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร สามารถยื่นในทุกช่องทางได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

                 5.3 ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2448 9111 ต่อ 103 นางสาวตรีรัตน์ แตงทอง ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

   6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร   

                  6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                  6.2 สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                  6.3  สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร/ใบรับรองวุฒิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                  6.4 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร สสปท. โดยกระชับความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษพิมพ์ ขนาด A 4 และให้เตรียม presentation มานำเสนอต่อคณะอนุกรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
ในวันพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

                  6.5 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

                  6.6 หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล

                  6.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ต้องลงวันที่ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยรับรองว่าปัจจุบันผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

   7 .เงื่อนไขการสมัคร   

                  7.1 ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศฉบับนี้ ในกรณีภายหลัง สสปท. พบว่า ข้อความที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติซึ่งไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่แรก

                  7.2 ผู้สมัครต้องให้ความยินยอมให้ใช้ เปิดเผย และตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครตามที่กรอกในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครต่างๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการสถาบันในครั้งนี้

                  7.3 ผู้สมัครรับทราบและยอมรับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครและผู้ปฏิบัติงานสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมาหาชน)

   8. ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก   

                  สสปท. จะแจ้งผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือผู้สมัครสามารถตรวจสอบยืนยันรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกได้ทางเว็ปไซต์ของ สสปท. www.tosh.or.th ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

   9. วิธีการคัดเลือก   

                   9.1 ผู้สมัครต้องมาแสดงตนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ตามวัน เวลา ที่กำหนดในประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

                 ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

                   9.2 ผู้สมัครต้องเตรียม presentation ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์และแผนการบริหาร สสปท. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 4 ปี ของการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยผู้สมัครมานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ในระยะเวลาประมาณ 15 นาที และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันในระยะเวลาประมาณ 15 นาที

                   9.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้มาแสดงตนและเข้าแสดงวิสัยทัศน์และแผนการบริหาร สสปท. ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  [ดาวน์โหลดไฟล์ Ms.word]

  [ดาวน์โหลดไฟล์ Ms.word]