This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ฟรี !!  T-OSH Application: Risks Report for Safe Workplace

ติดตั้งโปรแกรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้งานจริงเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงอันตรายในสถานประกอบกิจการและนำไปสู่การแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน จำนวนจำกัดเพียง 10 แห่งเท่านั้น

         ขอเชิญสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมใช้งาน “T-OSH Application: Risks Report for Safe Workplace”  ระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น  (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ)

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมใช้งาน “T-OSH Application: Risks Report for Safe Workplace” ระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ  รับจำนวนจำกัดเพียง 10 แห่งเท่านั้น

 ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำรายละเอียดของระบบ 

 

  ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ  

 • สถานประกอบกิจการจะได้รับการติดตั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการของการใช้งาน และใช้งาน “T-OSH Application: Risks Report for Safe Workplace” ระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น

 • สถานประกอบกิจการจะมีระบบการรายงานจุดเสี่ยงอันตราย ประเมินความเสี่ยง แก้ไขจุดเสี่ยง ติดตาม และทบทวนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมใช้งาน จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

 

 

 

  เงื่อนไขการให้บริการ  

 • เป็นสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออก ที่มุ่งมั่นดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

 • สมัครในนามนิติบุคคลที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และมีแผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น TOSH-OSHMS; 2019 ISO 45001 เป็นต้น

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่ยินดีให้ข้อมูล รวมไปถึงให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานจุดเสี่ยงอันตราย การประเมินความเสี่ยง การติดตาม การจัดทำแผนเฝ้าระวัง การติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยฯ

 • สถานประกอบกิจการต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง ปัญหา ความเป็นไปได้ ความพึงพอใจ และการยอมรับได้เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น ตามแบบประเมินที่ สสปท. กำหนด

 • กรณีผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบต้องแสดงหลักฐานได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจของสถานประกอบกิจการลงลายมือชื่อประทับ

สถานประกอบกิจการต้องสามารถใช้งาน Web-based application บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต มี/ไม่มี Server ของสถานประกอบกิจการรองรับ โดยมีรายละเอียดของ Server ดังนี้

  รายละเอียด Server ที่ต้องมี  

  • Linux Server

  • PHP Version 7.4.30 หรือ 4.29+

  • Database – Maria DB Version 10.3.34 หรือ 10.4.24+

  • PHP Setting (ข้อมูลที่ต้อง Config)

 • Memory_limit = 256M (Default)

 • Max_Execution_Time = 300 (Default)

 • Max_input_time = 60 (Default)

 • Post_Max_Size = 128M

 • Upload_Max_Filesize = 128M

 

 (ปิดรับสมัคร)

 

ติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ 0 2448 9111 ต่อ 603 หรือ 06 1420 1371
   ( ในเวลา 9.00 - 16.30 น. )

• ติดต่อคุณพฤทธิพงศ์ สามสังข์ (นิว)

• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.