This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      สสปท. โดย ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) โดยร่วมกับบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรม “การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล” รุ่นที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  กลุ่มเป้าหมาย  

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี                        

• นักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปีจากหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี

 

  ระยะเวลาดำเนินการ  

• ฝึกอบรมวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 (ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน)  เวลา 8.30 – 16.00น.

  สถานที่จัดฝึกอบรม  

• โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี

  วิทยากร  

• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบ On Site  

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2565

 • รับสมัครจำนวนจำกัด 30 คน

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ปิดรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2565

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 • เนื่องจากมีการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายรัดกุม สุภาพสตรีต้องสวมกางเกง ไม่สวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้พร้อมกับการฝึกภาคสนามทุกวัน

 

 

  กำหนดการฝึกอบรม  

 

  ติดต่อสอบถาม  

•  โทรศัพท์ 061-420-1372

•  นางสาวจตุรพร วัชรินทร์

•  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.