This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          ในปี พ.ศ. 2563-2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินกิจการในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีนั้น

         เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบกิจการให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สสปท. จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วม โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2566 โดยสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมและการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น สารเคมี และโลหะหนัก (สถานประกอบกิจการเขตภาคใต้ จะได้รับบริการเฉพาะด้านความร้อน แสงสว่าง และเสียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

  วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการตรวจวัดและประเมินสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ และวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด

 

  แผนการดำเนินโครงการ  

 

 

  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ  

          กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นสถานประกอบกิจการในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่มุ่งมั่นดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

 • สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ

 • สถานประกอบกิจการที่ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีการดำเนินงานด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานประจำปี (มีผลรายงานการตรวจวัดประจำปี)

 • สถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย และมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้แสดงหลักฐานการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

 • สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ ปี 2565 ที่ผ่านมากับ สสปท. และไม่ได้รับการให้บริการตรวจวัดฯ

  รายละเอียดอื่นๆ  

 • สถานประกอบกิจการที่ตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 • สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการร่วมกับ สสปท. ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ

 • สสปท. จะดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2565

 • สสปท. จะประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ สสปท. ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

         หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบกิจการแล้ว สสปท. จะจัดทำรายงานผลการตรวจวัดเเละวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม* ส่งกลับสถานประกอบกิจการ ผ่านทางอีเมลผู้ประสานงานโครงการฯ  

         * รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่จัดทำขึ้นโดย สสปท.  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับบุคลากรของสถานประกอบกิจการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ แก้ไข และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างให้มีความปลอดภัยจากสภาวะการทำงานที่เป็นอันตราย โดยสถานประกอบกิจการต้องดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ของตนเอง ต่อไป

         * สถานประกอบกิจการเขตภาคใต้ จะได้รับบริการเฉพาะด้านความร้อน แสงสว่าง และเสียง

  ติดต่อสอบถาม  

 

  ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

 • สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

 • สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ

 • หากท่านสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับ Email ตอบกลับการสมัคร

              

 

  ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ  

 • สถานประกอบกิจการจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมรายงานผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

 • บุคลากรของสถานประกอบกิจการจะได้เข้าร่วมการอบรมการตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น สารเคมี และโลหะหนัก (รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลังประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการ)

 • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ

 

  หมายเหตุ  

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจากเกณฑ์การคัดเลือก โดยผลการคัดเลือกจาก สสปท. ถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด

 • กำหนดวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ สสปท. (www.tosh.or.th)