This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ จึงจัดทำและนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศไว้

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบกิจการ

        ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้ครอบคลุมสถานประกอบกิจการมากขึ้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้เสนอให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ในเขตภูมิภาคจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

 

  วัตถุประสงค์  

 • เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

 • บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย

 

  คุณสมบัติที่ปรึกษา  

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ และมีประสบการณ์ทำงานในด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และมีประสบการณ์ทำงานในด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทำงานในด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา  

 • ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจประเมินตามข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ร่วมกับหัวหน้าที่ปรึกษา

 • ร่วมให้ข้อมูลและการตัดสินใจในหลักฐานที่ตรวจพบแก่หัวหน้าที่ปรึกษา

 • รายงานผลการตรวจประเมินที่พบ และนำเสนอต่อหัวหน้าที่ปรึกษา

 • ต้องรักษาความลับของข้อมูลของสถานประกอบกิจการ

 • จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาและการตรวจประเมินแก่หัวหน้าที่ปรึกษา

 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าที่ปรึกษา

 

  การให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ  

 • การลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแก่สถานประกอบกิจการ จะดำเนินการโดยหัวหน้าที่ปรึกษา 1 ท่าน และที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 ท่าน ต่อสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง

 • การลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและตรวจประเมิน จะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา และประเภทธุรกิจของสถานประกอบกิจการเป็นหลัก

 

  การสมัคร  

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -31 ตุลาคม 2565

 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 • เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา และที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น บนเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 • ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี และทดสอบวัดความรู้จากการอบรม

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการทดสอบความรู้ บนเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 • ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการทดสอบความรู้

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา และที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 • ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าที่ปรึกษา และที่ปรึกษา

 • ประชุมสรุปผลโครงการ

 

 

  สถานที่จัดอบรม  

ภาคตะวันออก

• 8-10 พฤศจิกายน 2565      ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมภาคตะวันออก

ภาคกลาง

• 22-24 พฤศจิกายน 2565    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมภาคกลาง

ภาคตะวันตก 

• 22-24 พฤศจิกายน 2565   อบรมรูปแบบออนไลน์ (ZOOM)
  (เปลี่ยนจากกำหนดการเดิมวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565 เป็นการอบรมผ่าน Zoom)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมภาคตะวันตก

ภาคใต้

• 20-22 ธันวาคม 2565         ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา จังหวัดสงขลา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมภาคใต้

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่ สสปท. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

  ติดต่อสอบถาม  

• สำนักบริการวิชาการ
• ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยฯ
• โทรศัพท์: 061 420 1372 (คุณพิมพ์รัมภา เรือนคำ หรือ คุณชลธิชา ขำคม)