This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

          สสปท. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 ซึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

• นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

• การจัดการองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

• แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำไปปฏิบัติ

• การประเมินผลและทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

•การปรับปรุงและการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

 

  วัตถุประสงค์  

 • เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน

 • เพื่อขยายโอกาสให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันตก มีระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการความปลอดภัยฯ มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

 • สถานประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

 • สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

 • สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

 • สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - TLS 8001) ในระดับสมบูรณ์และสมบูรณ์สูงสุด

 

  เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ  

 • เป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้

 • เป็นสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจลงนามในการเข้าร่วมโครงการ

 • มีบุคลากรหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดทำระบบกับผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนเดียวกัน อย่างน้อย 2 คน

 • มีความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะเวลา 150 วัน และหากเป็นไปได้ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นที่กระทบต่อการจัดทำระบบของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  โดย สสปท. จะจัดให้มีหัวหน้าที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ และตรวจประเมินระบบการจัดการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยลงพื้นที่อย่างน้อยจำนวน 4 man-day

 • สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้ เนื่องด้วยเป็นเอกสารควบคุม หรือความลับของบริษัท ขอให้สถานประกอบกิจการแสดงเอกสารต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ ได้โดยไม่ต้องส่งมอบข้อมูล สสปท. ไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับของสถานประกอบกิจการของท่านแต่อย่างใด

 • สถานประกอบกิจการต้องนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย แก่ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพื่อขอการรับรองระดับ ตามกำหนดโดย สสปท.

 • ใบรับรองผ่านการประเมินระดับ จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ประกาศผลการรับรอง

 • สสปท. จะดำเนินการตรวจติดตามระบบ (Surveillance audit) แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อรักษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน

 

  การสมัคร  

 • สมัครเข้าร่วมโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (สนับสนุนโครงการโดย สสปท.) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 • ประกาศชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 

 

  ติดต่อสอบถาม  

โทร 0 2448 9111 ต่อ 604 หรือ  061 420 1372
สำนักบริการวิชาการ (ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยฯ)
นางเกศสุดา รักษากุล หรือ นางสาวพัชพร ศรีสงวน

 

  แผนการดำเนินโครงการ  

 • การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ  ใช้ระยะเวลาประมาณ 150 วัน มีขั้นตอน ดังนี้

 

 

  ประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ  

 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ จาก สสปท.
 • การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 • ได้ดำเนินการตามกฎหมาย

 • เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

 • สถานประกอบกิจการจะมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

  หมายเหตุ  

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการ

 • กำหนดวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.tosh.or.th

 • สำหรับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการทวนสอบประเมินระดับ (Verify) ในระดับ Start-up ถึงระดับ Gold จะได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ แต่หากสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินระดับ Platinum จะได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • สถานประกอบกิจการที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้จากแนวปฏิบัติ  Guideline T-OSH OSHMS: 2019