This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565  ณ  โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา  เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign (ภาคใต้)  การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

           สสปท. จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน  ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ 

   
    ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย   
   
 
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
 • ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 • แรงงานจังหวัดสงขลา
 • จัดหางานจังหวัดสงขลา
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5
 • ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 8
 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9
 
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • สมาคมความปลอดภัยภาคใต้   
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสงขลา
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานภาคใต้ (ตอนบน)  
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานภาคใต้ (ตอนล่าง) 
 

 

   กรุณาอ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน   

 • ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน  จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์  โดย สสปท. จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศฯ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาแล้วภายใน 3 วันทำการ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

 • ลงทะเบียน 200 ท่านแรก จะได้รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวันตลอดทั้ง 2 วัน ณ จุดลงทะเบียน  (ลงทะเบียนลำดับที่ 201 ขึ้นไป  สามารถเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงานได้ฟรี  (*แต่ไม่ได้รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน) 

   วิทยากร   

 

  

  

 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

 • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
  โทรศัพท์ 061-420-1373   097-245-2358
  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.