This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ อย่างมีหลักการ มีขั้นตอนที่เหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการตรวจประเมิน ตรวจพิสูจน์ และตรวจติดตาม ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการต่อยอดไปสู่การขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และมาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืน  สสปท. จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดชลบุรี และภูมิภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  กำหนดการจัดอบรม  

• วันที่  17 สิงหาคม 2565  (เวลา 08.45 – 12.00 น.)

• รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 60 ท่าน

  วิทยากร  

 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ OSHCET

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม  

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2565

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องรายงานตัวก่อนการอบรมผ่านทาง Google Form

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละ 1 ท่าน/สิทธิการเข้าอบรม โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ต้องสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมอบรม ผ่านอีเมลที่ท่านสมัคร

 • ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์จะได้รับลิงก์เข้าร่วมอบรมทางอีเมลที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรมไว้ หากท่านไม่ได้รับลิงก์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  หมายเหตุ  

 • ปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นสิ้นสุด

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดกา่ร

 

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 061-420-1372  คุณจตุรพร วัชรินทร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.