This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สสปท. ขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

          กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยนำองค์ความรู้จากการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 มาถ่ายทอดสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศและในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการในภูมิภาค โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน

          จึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วมสัมมนา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสปท.จึงเปิดรับสมัครคนเข้าร่วมสัมมนาหน้างานจำนวนจำกัด 120 คนเท่านั้น และเปิดรับสัมมนาออนไลน์จำนวน 250 ท่าน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมสัมมนา

  • ​ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องเป็นภาคีเครือข่าย  นายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

  • สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหน้างานขอสงวนสิทธิ์ สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน

  • ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดวัน ทั้ง 2 วัน และแบบประเมินออนไลน์ ทันตามเวลาที่กำหนด

  • ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยต้องเปิดกล้องแสดงตัวตนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา

  • ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินหลังจบการสัมมนาในการขอรับใบประกาศนียบัตรได้

 

หมายเหตุ

  • ท่านจะได้รับลิงค์ zoom เข้าร่วมสัมมนา ทางอีเมลที่ท่านสมัครลงทะเบียน  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565  หากท่านไม่ได้รับลิงค์ภายในวันดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ใบประกาศนียบัตรจะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น ภายใน 3 วันทำการ  หากกรณีท่านไม่ได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ให้ติดต่อ 061-420-1373 , 097-245-2358 (คุณปั้น) พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)