This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) โดยร่วมกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรม “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (สมัครฟรี ได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์)

    หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการชึ้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบกิจการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของ สสปท.                                                                                                                  

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม                                                                                                                

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่และสถานที่อบรม

รุ่นที่ 1                                                     

 • วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565  (ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 2 วัน)

 • สถานที่อบรม :  3M Safety Training Center ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 20 คน

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 5 กรกฏาคม 2565

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม

 • ต้องเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน และมีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตร

 • ผู้เข้าอบรมฯ จะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันอบรม โดยมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองผลและวันที่ตรวจ แสดงเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-4489111  หรือ 063-872 2204

  คุณเหมือนฝัน  กุลเกตุ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.