This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม “แนวทางเชิงวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน สารเคมีอันตราย ความร้อน แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ 2 และ 3  ในรูปแบบ On Site และในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน สสปท. จึงขอเชิญชวนบุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ๆ กำหนดในแต่ละรุ่นสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  (สมัครฟรี ได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์)

 

วิทยากรผู้บรรยาย :

. สราวุธ สุธรรมาสา

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

และอนุวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ สสปท.

 

กรุณาอ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนทำการสมัคร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบ On site

•  สมัครผ่าน Google Form 

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

•  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน 

•  ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม

•  ต้องเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน และมีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมอบรม ผ่านอีเมลที่ท่านสมัคร

•  ผู้เข้าอบรมฯ จะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันอบรม โดยมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองผลและวันที่ตรวจ แสดงเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบ Online

•  สมัครผ่าน Google Form 

•  เป็นบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก

•  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับลิงก์เข้าร่วมอบรมทางอีเมล หากท่านไม่ได้รับลิงก์ก่อนวันอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

•  สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม  โดยจะพิจารณาจากสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งตามที่กำหนด เป็นลำดับแรก

•  สถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก ลำดับรองคือสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออก และลำดับสุดท้ายคือสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งในภูมิภาคอื่นๆ

 

 

สมัครอบรมรุ่นที่ 2 : (จ.สมุทรปรการ)

อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ปิดรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2565  หรือเมื่อครบจำนวนผู้สมัคร

 •   รูปแบบ On Site      เข้าร่วมอบรม ณ  โรงแรมคูณ จ.สมุทรปราการ (รับจำนวนจำกัด 40 คน เฉพาะบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ)

 •   รูปแบบ  Online       ปิดรับสมัคร (ครบจำนวนผู้สมัครแล้ว)     เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  สำหรับบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก (สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก รับสมัครจำนวนจำกัด 300 คน)

 

สมัครอบรมรุ่นที่ 3 : (จ.ชลบุรี)

อบรมวันที่ 21 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2565  หรือเมื่อครบจำนวนผู้สมัคร

 •   รูปแบบ On Site      เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.ชลบุรี  (รับจำนวนจำกัด 40 คน เฉพาะบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี)

 •   รูปแบบ  Online      เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  สำหรับบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก (สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก รับสมัครจำนวนจำกัด 300 คน)

 

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372

  คุณนพปกรณ์ ทรงพันธุ์

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.