This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศผลการพิจารณาโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565  โดยกำหนดให้มีการมอบรางวัลในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34  วันที่ 30 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องรอยัล จูบิลี่  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  และขอให้หน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผลงาน  ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบกิจการ  และชื่อคณะผู้จัดทำ เพื่อจัดทำโล่รางวัล  หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้กรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565    ทั้งนี้ สสปท. จะติดต่อกลับ เพื่อประสานรายละเอียดการเข้ารับรางวัลอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

 • คุณกฤตติกา เหล่าวัฒนโรจน์
  คุณสุภารัตน์ คะตา
  หรือ คุณภาสินี ผดุงชีวิต

 • โทรศัพท์  02-448-9111 ต่อ 603; 061-420-1371  ในเวลา 09.00-16.00 น.

 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศผลการพิจารณาโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : หมวกนิรภัยเตือนไฟฟ้าระยะไกล

เจ้าของผลงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานีรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อผลงาน : เครื่องดัดลวด PC Wire เพื่อใช้ทำหูจับสมอบก แทนการใช้แรงงานคน 

เจ้าของผลงาน : แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อผลงาน : ระบบตรวจจับความผิดปกติ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์หรือบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ในสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในส่วนของสายการผลิตนีโอ

เจ้าของผลงาน : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชมเชยอันดับ 1

ชื่อผลงาน : เครื่องคัดแยกแบบสายพานแรงโน้มถ่วงและจัดเรียงกล่องบนพาเลทอัตโนมัติ 

เจ้าของผลงาน : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชมเชยอันดับ 2

ชื่อผลงาน : ชุดทดสอบอุณหภูมิต่ำสุดในการจุดติดไฟของฝุ่นระเบิด 

เจ้าของผลงาน : นายณัฐพงค์ ม้าเทศ (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ และเป็นที่สิ้นสุด

 • ทุกผลงานที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียน