This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET)  กำหนดจัดฝึกอบรม : "นักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล"  จัดขึ้นเพื่อให้มีหลักสูตรมาตรฐานของการฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล และเพิ่มจำนวนนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหลที่มีความรู้และทักษะระดับมาตรฐานสากล โดยเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม (รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม   

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทำหน้าที่นักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปีจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดระยอง

วันที่อบรม     

• วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565  (เวลาอบรม 08:30-16:30 น)

สถานที่อบรม

• 3M Safety Training Center ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด 

รายละเอียดอื่นๆ

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

•  ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็มขึ้นไป และมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าอบรม

•  วันที่เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

กำหนดการอบรม

เนื่องจากมีการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายรัดกุม สุภาพสตรีต้องสวมกางเกง ไม่สวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้พร้อมกับการฝึกภาคสนามทุกวัน

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

•  คุณเหมือนฝัน กุลเกตุ

•  โทร 063 8722204

•  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.