This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

 

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (จัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข)  โดยโซนนิทรรศการ จัดขึ้นบริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1 

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการฟรี และสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (จัดรูปแบบ On Site และ Online)  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา (On Site) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และต้องแสดงผลหรือภาพถ่ายการตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในวันแรกของการสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน

  รูปแบบการสัมมนา  

         ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบการมา ณ สถานที่ (On-site) หรือออนไลน์ (Online) หัวข้อสัมมนามีให้เลือกกว่า 32 หัวข้อตลอดระยะเวลา 3 วัน  ซึ่งได้แบ่งหัวข้อสัมมนาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  • ด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการและวัฒนธรรมความปลอดภัย

  • ด้านกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย

  • ด้านความปลอดภัยที่วิกฤต (Critical Safety) และการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

  • ด้านอาชีวอนามัย

  • ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   ค่าลงทะเบียน  

  • 500 บาท  สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  • 3,000 บาท  สัมมนาในรูปแบบชั้นเรียน (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และกระเป๋าเอกสาร)

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
• สามารถเลือกเข้าห้องสัมมนาได้ตลอด 3 วัน
• ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระเบียบสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน

 

การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

• กรณีผู้สมัครมีความประสงค์ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ต้องทำหนังสือแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาให้ สสปท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา
• กรณีผู้สมัครไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนา และไม่ได้แจ้งให้ สสปท.ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม  โทร. 0 2448 9111