This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

 

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและกาสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีอวนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (จัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข)  โดยโซนนิทรรศการ จัดขึ้นบริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1 

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการฟรี และสมัครเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ (จัดรูปแบบ On-site และ Online) โดยสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้เร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม  โทร. 0 2448 9111