This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม “การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลในรูปแบบออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และภูมิภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กำหนดการจัดอบรม  : วันศุกร์ที่  29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

• รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 60 ท่าน

วิทยากรผู้บรรยาย : นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ OSHCET

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 12 – 22 เมษายน 2565

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา 

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละ 1 ท่าน/สิทธิการเข้าอบรม โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ต้องสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม

 • ผู้ที่มีเวลาเข้าร่วมอบรม มีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมอบรม ผ่านอีเมลที่ท่านสมัคร

 • ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์จะได้รับลิงก์เข้าร่วมอบรมทางอีเมลที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรมไว้ หากท่านไม่ได้รับลิงก์ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

หมายเหตุ

 • ปิดรับสมัครวันที่  22 เมษายน 2565 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน

 • หากท่านกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับลิงก์อบรมออนไลน์ในอีเมลตอบกลับ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 26 เมษายน 2565

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นสิ้นสุด

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372

  คุณนพปกรณ์ ทรงพันธุ์

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.