This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น ในรูปแบบ Web-based application เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้นำแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงขั้นต้นไปใช้ประโยชน์ในการรายงานจุดเสี่ยง ติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษมากถึง 2,000 แผ่นต่อปี นอกจากนี้ยังเป็น การร่วมทดสอบระบบ ข้อบกพร่อง ปัญหา ความเป็นไปได้ ความพึงพอใจ และการยอมรับได้เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้นในการเผยแพร่เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และประเมินความเสี่ยงขั้นต้น

 2. เพื่อทดสอบระบบ ข้อบกพร่อง ปัญหา ความเป็นไปได้ ความพึงพอใจ และการยอมรับได้เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น

 3. เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ หรือสถานประกอบกิจการนำไปใช้งาน ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด

 

 

คุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

567-9.png

 1. เป็นสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออก  ที่มุ่งมั่นดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

 2. สมัครในนามนิติบุคคลที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 3. เป็นสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และมีแผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น TOSH-OSHMS; 2019 ISO 45001 เป็นต้น

 4. เป็นสถานประกอบกิจการที่ยินดีให้ข้อมูล รวมไปถึงให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานจุดเสี่ยงอันตราย การประเมินความเสี่ยง การติดตาม การจัดทำแผนเฝ้าระวัง การติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยฯ

 5. สถานประกอบกิจการต้องสามารถใช้งาน Web-based application บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เท่านั้น (ไม่สามารถติดตั้งได้ผ่านระบบ Intranet ในระยะการทดสอบระบบ)

 6. สถานประกอบกิจการต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง ปัญหา ความเป็นไปได้ ความพึงพอใจ และการยอมรับได้เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น ตามแบบประเมินที่ สสปท. กำหนด

 7. กรณีผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบต้องแสดงหลักฐานได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจของสถานประกอบกิจการลงลายมือชื่อประทับ

 

 

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สถานประกอบกิจการที่ตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครรายละเอียดครบถ้วน จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 • สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงาน ผู้ดูแลระบบ (Admin) และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสานงานกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 • สถานประกอบกิจการจะได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบก่อนเริ่มทดสอบระบบ

 

กำหนดการการดำเนินงาน

 

 

 

 • กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ F-InnovationDev-01 เพื่อใช้แนบไฟล์ในการสมัคร
 • หากท่านได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับการสมัคร

 

 

  

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 2448 9111 ต่อ 603 หรือ 06 1420 1371 ( ในเวลา 9.00 - 16.30 น. )

  ติดต่อคุณพฤทธิพงศ์ สามสังข์ (นิว)

  หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.