This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ภาคเหนือ)  วันที่ 28 เมษายน 2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  จึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน หรือผู้สนใจทั่วไปในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์  รับสมัครจำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมสัมมนา

 

  • ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดวัน ทั้ง 2 หัวข้อ และทำแบบทดสอบก่อน-หลัง  และแบบประเมินออนไลน์  ทันตามเวลาที่กำหนด

  • ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยต้องเปิดกล้องแสดงตัวตนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา

  • ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินหลังจบการสัมมนาในการขอรับใบประกาศนียบัตรได้

  • สสปท. จะดำเนินการส่งลิงค์ zoom เข้าร่วมสัมมนา ไปยังอีเมลของท่านก่อนวันสัมมนา (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565)  หากท่านไม่ได้รับลิงค์ภายในวันดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ใบประกาศนียบัตรออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น ภายใน 3 วันทำการ (ไม่เกินวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)  หากกรณีท่านไม่ได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ให้ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้) 

 

    

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม