This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  วันที่ 24 มีนาคม 2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  จึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน หรือผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์  รับสมัครจำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น

 

กำหนดการสัมมนา : วันที่ 24 มีนาคม 2565    

       
       
     

    08.30 - 09.00 น.    

 • เข้าห้องเรียน Zoom Meeting

 • พิธีเปิดการสัมมนา

 • ทำแบบทดสอบ Pre-test


   

    09.00 - 12.00 น.    

สติตั้งตื่น กับภัยรอบตัวที่อาจเกิดได้ในทุกสถานการณ์ (Mindfulness & Situation Awareness)

โดย นายปรนิก แตงทองคํา : ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

     

    12.00 - 13.00 น.    

 • พักกลางวัน


   

    13.00 - 16.00 น.    

การจำแนกวัตถุอันตราย และบรรจุภัณฑ์สำหรับระบบโลจิสติกส์

โดย นายภาสกร สุวรรณชัย : ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศยาน

     

    16.00 - 16.10 น.    

 • ทำแบบทดสอบ Post-test

 • ทำแบบประเมินการสัมมนา

       

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมสัมมนา 

  • ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดวัน ทั้ง 2 หัวข้อ และทำแบบทดสอบก่อน-หลัง  และแบบประเมินออนไลน์  ทันตามเวลาที่กำหนด

  • ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยต้องเปิดกล้องแสดงตัวตนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา

  • ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินหลังจบการสัมมนาในการขอรับใบประกาศนียบัตรได้

 

[ ลงทะเบียนสมัคร ]   [ ตรวจสอบการสมัคร ]

[ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา ]

[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ] 

 

หมายเหตุ

  • สสปท. จะดำเนินการส่งลิงค์ zoom เข้าร่วมสัมมนา ไปยังอีเมลของท่านก่อนวันสัมมนา   หากท่านไม่ได้รับลิงค์ภายในวันดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ใบประกาศนียบัตรออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น ภายใน 3 วันทำการ (ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565)  หากกรณีท่านไม่ได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ให้ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม