This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

[ ENGLISH VERSION ]  

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC 2022) ขึ้นในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบสัมมนาแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)

          การจัดงาน OAIC เป็นงานสัมมนาวิชาการด้วยรูปแบบดิจิทัล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด  จัดขึ้นภายใต้ Theme งาน Foresight for Safe มองการณ์ไกลความปลอดภัยในการทำงาน ท่านจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทั้งโปสเตอร์ (Poster Presentation) และแบบปากเปล่า (Oral Presentation) การนำเสนอผ่านวิดีโอ และบทความที่เผยแพร่ขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดเวทีการเสวนาพิเศษจากเหล่า Keynote Speakers ที่มีชื่อเสียงในมุมมองความปลอดภัยที่หลากหลาย

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่านส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไม่ต้องถูกกำหนดด้วย Formats เพื่อนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ แบบปากเปล่า แบบวิดีโอ หรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

 

   Download English Version   

  

สอบถามเพิ่มเติม

  • ดร.ธนวรรณ  ฤทธิชัย

  • โทร 0 2448 9111 ต่อ 603 หรือ 06 1420 1371