This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

ขอเชิญสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการ การให้บริการตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน”  ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ)

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยของภาครัฐและเอกชน ในปี 2563-2564 สสปท. ได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินกิจการในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี นั้น

        ด้วยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีส่วนในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2565 “สืบสาน รักษา ต่อยอด MOL พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย” สสปท. มีความยินดีที่จะให้บริการตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบกิจการให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

       สสปท. จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและการสนับสนุนการตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ

 • สถานประกอบกิจการจะได้รับการตรวจวัดทางกายภาพ (แสง เสียง ความร้อน) พร้อมรายงานผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

 • บุคลากรของสถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (แสง เสียง ความร้อน)

 • สถานประกอบกิจการสามารถนำผลการตรวจวัดไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง และวางแผนการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอันตรายในงานอย่างยั่งยืนได้

 • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

 

แผนการดำเนินโครงการ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เป็นสถานประกอบกิจการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเขตภาคใต้ (ภาคใต้เฉพาะจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล) ที่มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ โดยสามารถแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลได้

 

ขอบข่ายการให้บริการ

 • การตรวจวัดระดับแสงแบบพื้นที่ทั่วไป

 • การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยแบบพื้นที่

 • การตรวจวัดระดับความร้อน

 

รายละเอียดอื่นๆ

 • สถานประกอบกิจการที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารครบถ้วน จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 • สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดโครงการ

 • สสปท. จะคัดเลือกสถานประกอบกิจการในวันที่ 18 – 28 มกราคม 2565

 • สสปท. จะประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบกิจการต่อไป

 • หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบกิจการแล้ว สสปท. จะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัด ส่งกลับสถานประกอบกิจการ ภายใน 2 สัปดาห์ (รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน สสปท. จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะให้แก่สถานประกอบกิจการสามารถนำ ผลรายงานไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป)

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ โดยผลการพิจารณาจากสสปท. ถือเป็นสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372

คุณนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ หรือ คุณนันทิชา อรชร 

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (นพปกรณ์ ทรงพันธุ์)

และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (นันทิชา อรชร)

เขตภาคใต้

โทรศัพท์ 074-559480 หรือ 065-504-6700

นางสาวกนกวรรณ ดำช่วย

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ลงทะเบียนสมัคร [ปิดรับสมัคร]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับคัดเลือก


สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

หากท่านกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับ