This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติระบบตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน (Log Out/Tag Out) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดอบรมรวมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละไม่เกิน 100 คนดังนี้ 

 

วิทยากร : นายสุรชัย  วิวัจนสิรินทร์   ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ การจัดการกระบวนการผลิต (Process System Management)

       สสปท. จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมสัมมนา

 • สงวนสิทธิ์สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานสมัครได้ไม่เกิน 2 คน

 • ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดวัน และทำแบบทดสอบก่อน-หลัง  รวมทั้งแบบประเมิน (ออนไลน์)  ทันตามเวลาที่กำหนด (เจ้าหน้าที่จะแจ้งลิงก์ให้ทราบในระหว่างการสัมมนา)

 • เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยต้องแสดงตัวตนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา

 • ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลเพื่อขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินย้อนหลัง ในการขอรับใบประกาศนียบัตรได้

 

หมายเหตุ

 • ท่านจะได้รับลิงค์ zoom เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมลที่ท่านสมัครลงทะเบียนไว้  ล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 2 วัน  หากท่านไม่ได้รับลิงก์ก่อนวันสัมมนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • ใบประกาศนียบัตรออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 3 วันทำการ  หากกรณีท่านไม่ได้รับ ให้ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

 • พักเบรกเช้า 10.30-10.45 น.  พักเบรกบ่าย 14.30-14.45 น.  พักกลางวัน  12.00-13.00 น.

กำหนดการสัมมนา

ช่วงเช้า  09.00 น. – 12.00 น.

 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Lock out Tag out
 • อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการทำงานที่ไม่มีระบบ Lock Out Tag Out
 • ข้อกฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Lock out Tag out


ช่วงบ่าย  13.00 น. – 16.00 น.

 • การชี้บ่งและค้นหาอันตรายและการตัดแยกพลังงาน Energy hazard & Isolation
 • องค์ประกอบและส่วนประกอบของระบบ Lock out Tag out
 • แนวทางการนำไปใช้และการปฏิบัติ ระบบ Lock out Tag out

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม