This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถานประกอบกิจการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการนำมาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ผ่านการอบรมออนไลน์ (Zoom)  ซึ่งประกอบด้วยการอบรมหัวข้อ "มาตรฐานประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิตแก่สถานประกอบกิจการ" และ "คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย"  ซึ่งหลังจากอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิในการคัดเลือกเป็น *สถานประกอบกิจการต้นแบบ  ลงทะเบียนสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม และแนะนำ และให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการในการนำ "มาตรฐานประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิตแก่สถานประกอบกิจการ" และ "คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย"  ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์การการปรับปรุงจากสถานประกอบกิจการ ไปใช้ประโยชน์เชิงวิจัยพัฒนา

 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต  คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย

 

คุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี  ที่มุ่งมั่นดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

 • สมัครในนามนิติบุคคลที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย มีแผนการดำเนินงาน และงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานีงานการทำงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่ยินดีให้ใช้ผลการปรับปรุงสถานีงานการทำงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเป็นกรณีศึกษา เพื่อประโยชน์เชิงวิจัยพัฒนา และการนำไปใช้ด้านมาตรฐานการยศาสตร์ในการทำงาน

 • สถานประกอบกิจการที่ตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครรายละเอียดครบถ้วน จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 

*สถานประกอบกิจการต้นแบบ

 • กรณีผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ สถานประกอบกิจการต้องสามารถให้ความร่วมมือในการเข้าดำเนินการสำรวจสถานีงานการทำงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกตการปฏิบัติงาน และการถ่ายภาพท่าทางในการปฏิบัติงานตลอดจนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้สามารถเข้าร่วม ได้ตลอดระยะเวลาที่จัดทำโครงการฯ

 • กรณีผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบต้องแสดงหลักฐานได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจของสถานประกอบกิจการลงลายมือชื่อประทับ

 • สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดโครงการ

 

หมายเหตุ

 • สสปท. จะประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกและกำหนดแผนการดำเนินงาน ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 และขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (หากมี)

 

กำหนดการอบรม

       
     หัวข้อ “คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย”

โดย อ.นัฐชานนท์  เขาราธ   :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.
       
       
    หัวข้อ “มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต”

โดย  รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช   :  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
       

 

[ ลงทะเบียนสมัคร ]

[ รายละเอียดโครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ]

[ รายละเอียดโครงการประเมินการนำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ฯ ไปใช้งาน ] 

 

 
ประกาศรายชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบกิจการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

 

[ หัวข้อ “คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย” ] 

 

[ หัวข้อ “มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต” ] 

 

สำหรับ Link Zoom เข้ารับฟังการบรรยาย ทางสสปท. จะดำเนินการจัดส่งไปยัง E-mail ของท่านภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

 

  

 
ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการต้นแบบ

 
   สสปท. ขอเชิญสถานประกอบกิจการที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ "มาตรฐานประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิตแก่สถานประกอบกิจการ" และ "คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย" สมัครเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดังนี้

1. โครงการนำคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

[ ดาวน์โหลดรายละเอียด / ใบสมัคร / หนังสือแสดงความยินเข้าร่วม ] 

 

2.โครงการประเมินการนำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ไปใช้งาน

[ ดาวน์โหลดรายละเอียด / ใบสมัคร / หนังสือแสดงความยินเข้าร่วม ]

 

หมายเหตุ 

 • หลังจากการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 • งบประมาณในการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับสถานประกอบกิจการ

 • รับสมัครจำนวนจำกัด

 • ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศผลการสมัคร วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565
 

 

 
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ

 

โครงการนำคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

• บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานบางนา

• บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานสำโรง

• บริษัท เอเชียนซีคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน

 

โครงการประเมินการนำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ฯ ไปใช้งาน (สถานีงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน)

• บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

• บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด

• บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานสำโรง

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยและพัฒนา

ติดต่อคุณสุภารัตน์ คะตา , คุณกฤตติกา เหล่าวัฒนโรจน์  หรือ คุณภาสินี ผดุงชีวิต

โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 603 หรือ 061 420 1371 ( ในเวลา 9.00-16.00 น. )

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.