This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       ในปี 2563-2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่ สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินกิจการในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี นั้น

       เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบกิจการให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการประจำปี 2565 โดยสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย และโลหะหนัก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่สถานประกอบกิจการ

 • เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการ

 

แผนการดำเนินโครงการ

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

     กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นสถานประกอบกิจการใน เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่มุ่งมั่นดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีผลการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของปีก่อนหน้ามาแสดง

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย หรือมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ให้แสดงหลักฐานการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

 • เป็นสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือ และเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ แต่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจนขาดสภาพคล่องในการประกอบกิจการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

 • สถานประกอบกิจการที่ตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 • สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดโครงการ

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันที่15 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของสถานประกอบกิจการ)

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกและกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบกิจการ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

     หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบกิจการแล้ว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งกลับสถานประกอบกิจการ ภายใน 2 อาทิตย์

 

ติดต่อสอบถาม

 • เขตภาคกลาง หรือภาคตะวันออก

  โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372

  ติดต่อคุณนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ หรือ คุณดวงรัตน์ สกุลดิษฐ์ 

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • เขตภาคใต้

  โทรศัพท์ 074-559480 หรือ 065-504-6700

  ติดต่อคุณเยาว์วพา  แดงบรรจง หรือ คุณกนกวรรณ ดำช่วย

  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับการสมัคร

[ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ]

[ ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ]

 

ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ

 • สถานประกอบกิจการจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมรายงานผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

 • บุคลากรของสถานประกอบกิจการจะได้เข้าร่วมการอบรมการตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย และโลหะหนัก

 • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

 

หมายเหตุ

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจากเกณฑ์การคัดเลือก โดยผลการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด

 • กำหนดวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (www.tosh.or.th)

 • รายงานผลการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะให้แก่สถานประกอบกิจการสามารถนำผลรายงานไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

 • สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการในเขตภาคใต้จะได้รับการอบรมและการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสากรรมเฉพาะความร้อน แสงสว่าง และเสียง เท่านั้น