This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

      กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำนวน 29,277 แห่ง ที่ควรได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการยังมีไม่เพียงพอ

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบกิจการในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย

 • ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

         2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ และมีประสบการณ์ทำงานในด้านความปลอดภัยฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

        2.2 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายอุตสาหกรรม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ และมีประสบการณ์ทำงานในด้านความปลอดภัยฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่สถานประกอบกิจการ

 • ทำหน้าที่ประสานงาน นัดหมายแจ้งกำหนดการ รายละเอียดอื่นๆ ในการเข้าให้คำปรึกษากับสถานประกอบกิจการ

 • ทำหน้าที่ตรวจประเมิน รายงานผลการให้คำปรึกษา ผลการตรวจประเมินภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่ให้การรับรอง

 • ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและตัดสินใจในหลักฐานที่ตรวจพบ

 • ทำหน้าที่สื่อสารกับสถานประกอบกิจการที่ทำการตรวจรับรอง และรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน

 • ทำหน้าที่รายงานผลการให้คำปรึกษาและช่องว่างการจัดระดับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับสถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • รักษาความลับข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ

 • ทบทวนและทวนสอบประสิทธิผลของการให้คำปรึกษา

 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาและทวนสอบครั้งต่อไป

 

การให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ

 • พิจารณาจากความเชี่ยวชาญตามประเภทของสถานประกอบกิจการ 

 

การสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  19 พฤศจิกายน 2564

[ สมัคร ]

 

[ ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ]

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัครบุคลากรที่ปรึกษา และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการและทดสอบ

 • จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนด

 • ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสัมภาษณ์ที่ปรึกษา

 • ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

 • ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา

 • ประชุมสรุปผลโครงการ

 

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักบริการวิชาการ (ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยฯ)

 • โทรศัพท์: 061 420 1372 

 • คุณพัชพร ศรีสงวน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

 • คุณชลธิชา ขำคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.